Indexen

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
2024 138,54 140,04
2023 139,33 141,05 140,96 141,75 140,74 140,20 139,14 138,85 138,25 139,55 139,23 139,30
2022 123,58 124,94 129,94 133,37 135,67 134,98 134,64 135,65 135,03 136,03 136,32 135,85
2021 102,09 103,19 104,30 106,37 108,56 111,21 112,97 114,09 115,99 117,93 119,48 120,09
2020 100,00 101,04

Voor referteprijzen van metalen en non-ferrometalen, kunststoffen en aarolieproducten : zie https://www.adorka.be/referteprijzen

Uitleg over de INDEX I en INDEX I-2021

In de loop van 2020 werd vastgesteld dat de index voor de prijsherziening van de bouwmaterialen (uitgedrukt in de “waarde I” of “index I”)daalde, terwijl de prijzen van de materialen op de markt stegen. De samenstelling van het indexcijfer van de materiaalprijzen bleek in de praktijk niet meer te beantwoorden aan de werkelijke prijsevolutie van de gebruikte bouwmaterialen.

Daarom werd in januari 2021 de Index I 2021 ingevoerd, een index die nauwer aansluit bij de evolutie van de materiaalkosten in de bouwsector.

Die index is samengesteld uit 60 producten die in 11 categorieën zijn gegroepeerd. De berekening van de “Index I 2021” start met de afzetprijzen van de maand november 2020, en dan ook met als basis november 2020 = 100.

Contracterende partijen kunnen vanaf 2021 gebruikmaken van de nieuwe “Index I 2021”, van zodra zij dit onderling overeengekomen zijn in hun nieuw of bestaand contract. Daartoe zou hun contract in beginsel moeten verwijzen naar de “‘Index I 2021” in plaats van de “Index I” of “Waarde I”.

De oude index I wordt gepubliceerd tot en met december 2022. Tot dan vormen de oude “Index I” en de nieuwe “Index I 2021” beiden geldige alternatieven voor het “maandelijks indexcijfer” zoals naar verwezen wordt in de Woningbouwwet (Wet Breyne) en in de regelgeving betreffende overheidsopdrachten.

Voor nieuwe opdrachten kan de index I-2021 de oude index I vervangen in de herzieningsformule.

Belangrijk hierbij is te vermelden dat de index I-2021 gepubliceerd wordt in de eerste dagen van de tweede maand onder analyse. Men dient dan ook met dit tijdsverschil rekening te houden bij de toepassing van de prijsherzieningsformule. De betrokken partijen kunnen overeenkomen om ofwel te factureren op basis van de laatste index I-2021 die beschikbaar is op het moment van de beëindiging van de werken, ofwel om de facturatie uit te stellen zolang als nodig is om een index te verkrijgen die beter overeenkomt met de datum van de beëindiging van de werken.

Een bestek kan in verschillende soorten prijsherzieningsformules voorzien. Een veel gebruikte formule is:

p = P * [ x 1  * (s / S) + x 2  * ( i / I ) + (1 - x 1  – x 2 ) ]

Waarbij  X 1  en X 2  overeenkomen met de wegingscoëfficiënten (x1 voor de lonen = waarden S) (x2 voor de materialen) die in het bestek zijn opgenomen.

« p » = de herziene prijs.
« P » = de oorspronkelijke prijs.
« s » = de waarde van de index S op het moment van de herziening.
« S » = de waarde van de index S op het moment van de ondertekening van de opdracht.  
« i » = de waarde van de index I op het moment van de herziening.
« I » = de waarde van de index I op het moment van de ondertekening van de opdracht.