Dienstverlening


OVERZICHT VAN 25 JAAR DIENSTVERLENING

DE WERKBEURS (het afstemmen van vraag op aanbod door o.m. een bestand bij te houden van personen die in onderaanneming willen werken van architectuur- en studiebureaus).

In de loop van 25 werkjaren waren er 1472 inschrijvingen (incl. herinschrijvingen) in totaal. In dezelfde periode konden 1409 van deze confraters worden uitgeschreven (= bijna 96 %).

Er werden 4224 vragen naar kandidaat-medewerkers gesteld aan ons secretariaat. Het aantal vragen om medewerking kende na het topjaar 2000 een gevoelige daling tussen 2001 en 2003, om opnieuw sterk te stijgen 2004 en 2008 (tussen de 150 en 200 vragen om medewerking per jaar). Tussen 2009 en 2013 was er opnieuw een sterke dalng van het aantal vragen naar medewerkers. Sinds 2014 is de vraag naar medewerkers opgelopen naar bijna 250 in het jaar 2018. Deze evolutie blijkt een weerspiegeling te zijn van de conjunctuur in de bouwdienstensector.

DOCUMENTATIE

In totaal werden 8.196 bestellingen van documentatie geplaatst in 25 werkjaren. Op dit vlak is er een gevoelige daling merkbaar sinds 2001 omdat steeds meer documentatie terug te vinden is of kan gedownload worden van websites.

INDIVIDUELE DIENSTVERLENING

Sedert de start van Arch-Index (1 oktober 1994) werden ca. 12.500 vragen gesteld aan het redactiesecretariaat (exclusief de 4.224 vragen om medewerking zoals reeds aangegeven in het kader van de werkbeurs.)

Sinds 2001 worden de vragen hoofdzakelijk via e-mail gesteld.
Op 8.900 van de 12.500 vragen werd de vraag beantwoord door te verwijzen naar de juiste instantie (overheids- of privé-instelling of bedrijf.)
3.600 vragen werden dus rechtstreeks beantwoord (29 %).
Op 389 vragen (3,1 %) konden wij geen antwoord geven noch doorverwijzen naar een bepaalde instantie.

EVOLUTIE IN AANTAL EN STOPZETTINGEN

Tussen januari 1995 en eind 2018 werden er in totaal 3667 (ir-)architecten met Nederlandstalige zaakvoering uitgeschreven en iets meer dan 7000 ingeschreven.

Het aantal bij de Orde ligt nog hoger omdat er confraters zijn die zich wel uitschrijven bij de Orde maar soms blijven werken in een bediendestatuut of als architectambtenaar en in die hoedanigheid nog verder Arch-Index willen blijven ontvangen.

Opmerkelijk is dat, naast de stopzettingen wegens pensionering of overlijden, er steeds meer confraters het zelfstandig statuut verlaten of een ander beroep kiezen, waarvan bijna de helft binnen de 5 jaar na hun diplomering.

 

OPLAGE

De oplage van Arch-Index steeg in acht werkjaren van 7.000 naar momenteel 11.600 exemplaren door :
 

  • het hoog aantal afgestudeerden (vooral tussen 1999 en 2005)
  • het toenemend aantal betalende abonnees (interieurarchitecten, assistent-architecten, bouwprojectontwikkelaars, studiebureaus, bouwkundige tekenbureaus, zelfs landmeter-experten en andere dienstverlenende personen in de bouwsector en producenten of verdelers van bouwmaterialen.)

Actuele info op website - NEWSLETTER !

Voortaan wordt de meest actuele informatie verstuurd via een digitale nieuwsbrief. Dit is onder meer zo voor het toenemend aantal openbare aanbestedingen, algemene offerteaanvragen en wedstrijden voor architecten.

GRATIS EN BETALENDE DIENSTEN

Door het steeds groter aantal vragen dat wij krijgen te verwerken, zagen wij ons verplicht sinds 1 januari 2001 een vergoeding te vragen voor antwoorden die studie en/of opzoekingswerk vergen. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief 52-EUR/uur, exclusief btw. Verwijzende of standaard antwoorden blijven gratis.